Thursday, April 13, 2006

kalam pendekar

Kecintaan Sesama Saudara Islam Kerana ALLAH."Tidaklah dua orang saling mencintai kerana Allah, melainkan orang yang paling dicintai Allah, diantara keduanya ialah orang yang paling besar cintanya kepada saudaranya."HR. Ibnu Hibban dan Al-HakimSahabat...Rasa cinta adalah fitrah manusia. Kerananya, percintaan adalahrentangan waktu kehidupan manusia yang akan mereka lalui dengankeindahan dan haru biru. Cinta yang tulus, insyaAllah akanmenyelamatkan manusia dari api neraka yang maha dahsyat panasnya.Cinta tulus, terbesar dan hakiki adalah cinta kepada Allah. Bukharidan Muslim meriwayatkan sebuah sabda Rasulullah Saw. melalui Anasra., "Ada tiga perkara yang barangsiapa dalam dirinya terdapatketiga perkara itu, dia pasti merasakan manisnya iman, iaitu Allah danRasulNya lebih dicintainya daripada yang lain; mencintai seseorangtiada lain hanya kerana Allah; dan tidak ingin kembali kepadakekafiran setelah diselamatkan Allah sebagaimana dia tidak inginkalau dicampakkan ke dalam api."Sahabat...Sesungguhnya persaudaraan kita merupakan buah dari ketinggianakhlak, dan tafarruq (perselisihan) kita merupakan akibat darirendahnya akhlak. Akhlak yang bagus membuahkan rasa saling cinta,saling sayang, dan saling memberikan manfaat. Kerana itu, cintamelahirkan ukhuwah. Ukhuwah yang telah digambarkan secaramengharukan oleh Bilal, Amar dan Zaid, atau Umar, Ali dan Utsman,yang bersanding dan bercinta kerana Allah. Kasih sayang diantaramereka merupakan gambaran janin ukhuwah yang dikandung dalamperut iman, dan terlahir dari ibu yang bernama iman.Ukhuwah bererti bersatunya hati-hati yang ruhnya terikat denganikatan akidah. Kerananya, persaudaraan adalah bentuk keimananyang terikat dengan akidah yang amat kuat. Sementaraperpecahannya adalah gambaran kekufuran, yang menempatkankeimanan dan kasih sayang di tempat sampah. Oleh kerana itu,manusia yang benar fikrahnya adalah manusia yang melihatsaudaranya lebih utama dibanding dirinya sendiri. Jika perkara initerjadi, ukhuwah akan terasa sangat indah, nikmat, dan manis.Sahabat...Persaudaraan dan saling mencintai kerana Allah adalah salah satuibadah yang paling utama dalam agama kita. Siapapun yang berupayamewujudkannya, tiada perkara lain baginya kecuali syurga yang mahaindah. Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa bersaudara denganseseorang kerana Allah, maka Allah mengangkatnya satu darjat disyurga, yang tidak didapatnya dengan sesuatu amalan lainnya".Ibnu Jarir pun meriwayatkan sabda Rasulullah Saw. dari Ibnu'Abbas ra., ia berkata, "Barangsiapa mencintai seseorang keranaAllah, membenci seseorang kerana Allah, membela seseorang keranaAllah, dan memusuhi seseorang kerana Allah, maka sesungguhnyakecintaan dan pertolongan dari Allah boleh diperoleh dengan perkaratersebut. Seorang hamba tidak akan menemukan nikmatnya iman,sekalipun banyak sholat dan shaum, sehingga dia bersikap demikian.Persahabatan diantara manusia pada umumnya didasarkan ataskepentingan dunia, namun perkara itu tidak berguna sedikitpun bagimereka."Sahabat...Cinta seorang Mukmin adalah kekuatan. Ia bagaikan perekat yangmengikat batu bata individu Muslim dalam sebuah bangunan yangkukuh dan tidak mudah roboh. Allah Swt. Berfirman; " Sesungguhnyaorang-orang mukmin adalah bersaudara."Q.S Al-Hujurat : 10Sementara itu, Rasulullah Saw bersabda, "Mukmin yang satuterhadap Mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang mengikatantara sebagian dengan sebagian yang lainnya."HR. Muttafaqun 'AlaihSahabat...Persaudaraan Islam bukanlah suatu permasalahan sampingan dalamIslam, tetapi ia menjadi salah satu prinsip dasar yang menyertaisyahadah (persaksian) terhadap keesaan Allah dan kesaksianterhadap kerasulan Muhammad Saw. Persaudaraan merupakan buahdan konsekuensi keimanan yang amat sangat indah. Kerana itu, kitaharus sama-sama yakin bahawa keindahanNya qadim. KeagunganNyatinggi. Kekuasaan dan penguasaanNya Maha Dahsyat. KeindahanNyaberpadu dengan kemuliaan. KeagunganNya berpadu dengankeluhuran. KebesaranNya tidak pernah berakhir. KeindahanNyapesona hati. KeagunganNya meningkatkan cinta. Sungguh, tiada cintayang hakiki kecuali cintaNya kepada kita sebagai makhlukNya, dancinta kita kepadaNya. Adakah kita merasakan semuanya? Wallahualam.Yesterday is history,Tommorow's a mystery,Today's a gift,That's why we call it the Present."Each day I wake in gratitude.Thanking Allah,He let me riseAnd To Him I onlySeek His assistance."Dipetik dari anak_ummi....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home